protected design & concept


Alle afbeeldingen, ontwerpen en concepten van Daddy Proof« zijn beschermd. Alle daarmee samenhangende (intellectuele) eigendomsrechten waaronder in ieder geval worden begrepen de merkrechten, modelrechten en auteursrechten berusten uitsluitend bij Daddy Proof«. Daddy Proof« behoudt zich deze rechten uitdrukkelijk voor.