algemene voorwaarden

 

1         Definities
In deze voorwaarden wordt verstaan onder:
·         Bedenktijd: de termijn waarbinnen een consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;
·         Klant: de natuurlijke persoon die niet handelt in de uitoefening van beroep of bedrijf (de “consument”) dan wel het bedrijf dat een overeenkomst aangaat met Daddy Proof®;
·         Dag: kalenderdag;
·         Herroepingsrecht: de mogelijkheid voor de klant om binnen de wettelijke termijn af te zien van de overeenkomst;
·         Daddy Proof®: de onderneming Daddy Proof® die artikelen op afstand aan klanten aanbiedt;
·         Overeenkomst: een aanvaarding van de klant van het aanbod van één of meerdere artikelen door Daddy Proof® in het kader van het door Daddy Proof® georganiseerde systeem voor verkoop op afstand van artikelen;
·         Artikelen: de door Daddy Proof® aangeboden artikelen.
 
2                    Identiteit
Naam ondernemer: de onderneming handelend onder de naam Daddy Proof®
Met als adres:
Postbus 110
3700 AC Zeist
 
Telefoonnummer: +31(0) 30-7514025
 
E-mailadres: info@daddyproof.nl
 
3                    Toepasselijkheid
3.1                Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Daddy Proof® en op elke overeenkomst tussen Daddy Proof® en klant.
3.2                Voordat de overeenkomst wordt gesloten wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de klant beschikbaar gesteld. De algemene voorwaarden zijn vooraf tevens op de websites van Daddy Proof® in te zien of kunnen op verzoek van de klant zo spoedig mogelijk kosteloos worden toegezonden.
3.3                Deze algemene voorwaarden gelden voor iedere aanbieding en overeenkomst tussen Daddy Proof® en een klant  en voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Als artikelen worden besteld bij Daddy Proof® verklaart men zich akkoord met de bepalingen in deze algemene voorwaarden.
 
4                    Het aanbod
4.1               Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschiedt dan wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.
4.2               Alle informatie op de websites van Daddy Proof® is zorgvuldig samengesteld. Het is echter niet uit te sluiten dat bepaalde informatie onjuist, onvolledig en / of niet up to date is. Daddy Proof® noch haar partners zijn hiervoor aansprakelijk. Daddy Proof® heeft haar zakelijk partners zorgvuldig geselecteerd maar is niet aansprakelijk voor informatie en prijzen welke door derden op de websites zijn geplaatst, zoals tarieven, mededelingen en / of de gevolgen van hierdoor ontstane transacties.
4.3               Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod binden Daddy Proof® niet.
 
5                    De overeenkomst
5.1                De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de klant van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.
5.2                Indien de klant het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Daddy Proof® onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod.
5.3                Daddy Proof® kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, alsmede van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien Daddy Proof® op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is Daddy Proof® gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.
5.4                Daddy Proof® doet haar best om de websites zo up-to-date mogelijk te houden, echter het kan voorkomen dat een artikel niet meer leverbaar is. In dit geval nemen wij zo spoedig mogelijk contact met u op.
 
6                 Herroepingsrecht
6.1                Bij de aankoop van artikelen heeft een consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen of zoveel langer als is bepaald ten aanzien van de bedenktijd in het geval van verkoop op afstand.  
6.2                Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Hij zal het product slechts in die mate uitpakken of gebruiken voor zover dat nodig is om te kunnen beoordelen of hij het product wenst te behouden. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en in de originele staat en verpakking aan Daddy Proof® te retourneren.
 
7                    Kosten in geval van herroeping
7.1                Indien de consument gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, komen de kosten van terugzending voor zijn rekening. Retourzendingen dienen vooraf kenbaar te worden gemaakt aan Daddy Proof® en worden slechts geaccepteerd indien retourinstructies van Daddy Proof® nauwkeurig zijn opgevolgd. Deze mogelijkheid vervalt wanneer de kleding is gedragen en/of gewassen of er getracht is een gebrek zelf te herstellen. Retourzendingen worden slechts geaccepteerd indien de verpakking (incl. labels) van het artikel onbeschadigd zijn. Met retourzending gepaard gaande risico’s liggen bij consument.
7.2                Bij een retourzending, volgens de retourinstructies, betaalt Daddy Proof® binnen 30 dagen het betaalde bedrag -met uitzondering van de gemaakte verzendkosten- terug. 
 
8                    De prijs
8.1                Alle prijzen op de websites van Daddy Proof® zijn in euro’s en inclusief BTW.
8.2                Klanten kunnen op meerdere manieren elektronisch aan Daddy Proof® betalen. Bezorging van de bestelling vindt plaats als de betaling door Daddy Proof® is ontvangen.
Voor de verzending van de artikelen brengt Daddy Proof® de daarvoor noodzakelijke portokosten in rekening.
8.3                De prijzen van de aangeboden artikelen worden niet verhoogd na aanvaarding van het aanbod, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw tarieven of andere van overheidswege opgelegde maatregelen.
 
9                    Conformiteit en Garantie
9.1                Daddy Proof® staat er voor in dat de artikelen voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid bij normaal gebruik en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften met betrekking tot de artikelen.
9.2                Voor zover niet anders wettelijk bepaald - waaronder te verstaan de bepalingen ten aanzien van productaansprakelijkheid – geldt ten aanzien van aansprakelijkheid het hiernavolgende. De aansprakelijkheid van  Daddy Proof® is beperkt tot het aankoopbedrag van het schadeveroorzakende artikel. Daddy Proof® is niet aansprakelijk voor schade die is te wijten aan opzet, bewuste roekeloosheid en/of het niet in acht nemen van de wasvoorschriften in het label van de artikelen, dan wel oneigenlijk gebruik van de consument. Daddy Proof aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van haar websites en/of beslissingen die gebaseerd zijn op informatie uit deze websites.
 
10                 Levering en uitvoering
10.1            Als plaats van levering geldt het adres dat de klant aan Daddy Proof® kenbaar heeft gemaakt.
10.2            Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn zal Daddy Proof® zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen.
10.3            Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd.
10.4            Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen berust het risico van beschadiging en/of vermissing van artikelen bij Daddy Proof® tot het moment van bezorging aan de klant op het door klant aangewezen adres of een vooraf aangewezen en aan Daddy Proof® bekend gemaakte vertegenwoordiger.
10.5            Alle bestellingen worden binnen vijf werkdagen na ontvangst van betaling door de vervoerder ter bezorging aangeboden(tenzij anders aangegeven). De bezorgtermijn is indicatief en is nimmer een fatale termijn. De uiteindelijke levertijd zal de opgegeven levertijd echter nimmer met meer dan twee weken overschrijden tenzij sprake is van overmacht. Mochten zich technische storingen voordoen dan zal dit worden aangemerkt als overmacht en wordt de bestelling zo spoedig mogelijk ter bezorging aangeboden.
 
11                 Betaling
11.1            Door de klant verschuldigde bedragen worden voldaan bij aanvang van de overeenkomst.
11.2            De klant heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan Daddy Proof® te melden.
11.3            In geval van wanbetaling van de klant heeft Daddy Proof® behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de klant kenbaar gemaakte redelijke kosten in rekening te brengen.
 
12                 Klachtenregeling
12.1            Bij constatering van gebreken aan de artikelen dient de klant de gebreken binnen 14 dagen, volledig en duidelijk omschreven te melden bij Daddy Proof®. Bij Daddy Proof® ingediende klachten worden beantwoord binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door Daddy Proof® binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de klant een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 
13                 Privacy
13.1            Daddy Proof® vindt het zeer belangrijk dat de door de consument verstrekte gegevens zorgvuldig en vertrouwelijk worden behandeld.
13.2            Daddy Proof® zal de verstrekte persoonsgegevens niet doorgeven aan andere partijen, met uitzondering van derden die worden ingeschakeld bij de uitvoering van de bestelling. Bij het plaatsen van een bestelling hebben wij naam, het factuur- en afleveradres en betaalgegevens nodig om de bestelling uit te kunnen voeren. Deze betaalgegevens zullen uitsluitend gebruikt worden om de betaling van de aangekochte artikelen te voldoen.
Indien men zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, worden deze gegevens gebruikt om op de hoogte gesteld te worden van assortimentswijzigingen, speciale aanbiedingen, verbeteringen van de websites en eventuele andere relevante informatie over Daddy Proof®. Indien men hier geen prijs meer op stelt, kan de aanmelding ongedaan gemaakt worden via afmelding op de nieuwsbrief.
13.3            Voor statistische doeleinden worden bezoekersstatistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoek frequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de websites. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De gegevens van de bezoeker(s) blijven onbekend.
 
14                 Overmacht
14.1            Onverminderd de overige aan haar toekomende rechten, heeft Daddy Proof® in geval van overmacht het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden, zulks aan de klant schriftelijk mee te delen en zulks zonder dat Daddy Proof® gehouden is tot enige schadevergoeding tenzij dit in de gegeven omstandigheden naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar zou zijn.
 
15                 Intellectuele eigendomsrechten
15.1            Klant is eindgebruiker en verbindt zich ertoe de artikelen louter voor eigen gebruik te kopen en niet te wederverkopen. Behalve in zoverre wettelijk toegestaan, is het klant niet toegestaan artikelen, afbeeldingen, ontwerpen, kleurstellingen of concepten op enigerlei wijze te dupliceren, decompileren, namaken, wijzigen, afgeleide werken ervan te maken of deze anderszins te wijzigen. Het is klant slechts toegestaan de artikelen te gebruiken in verband met het toegestane gebruik en klant heeft geen andere rechten met betrekking tot de artikelen. De klant verbeurt bij overtreding van het bepaalde in dit artikel aan Daddy Proof® een direct opeisbare boet van € 1.500,-. en een boete van €100,-. per dag dat de situatie voortduurt, onverminderd het recht van Daddy Proof® om de volledige schadevergoeding te vorderen.
15.2            Klant zal geen bestaande of toekomstige intellectuele eigendomsrechten die samenhangen met artikelen, kleurstellingen, concept, websites, afbeeldingen, ontwerpen of merknaam registreren noch daartoe samenwerken met een derde partij dan wel een derde partij daartoe op enigerlei wijze in staat stellen.
15.3            Op alle op de websites aanwezige informatie berust auteursrecht. Het is niet toegestaan om informatie welke afkomstig is van de websites van Daddy Proof® zonder voorafgaande schriftelijke toestemming te kopiëren en / of verspreiden in welke vorm dan ook. Bezoekers c.q. gebruikers van de websites kunnen op geen enkele wijze rechten ontlenen aan de aangeboden informatie. De tekst of grafische voorstellingen in deze websites mogen zonder schriftelijke toestemming van Daddy Proof® noch geheel, noch gedeeltelijk worden verveelvuldigd en / of openbaar gemaakt door druk, fotokopie, fax, overtypen, opslag in een geautomatiseerd gegevensbestand of anderszins, hetgeen van toepassing is op de gehele of gedeeltelijke bewerking.
15.4            Klant zal alle kosten, vorderingen, schade of uitgaven van Daddy Proof® met betrekking tot een inbreuk op intellectuele eigendomsrechten vergoeden.
 
16                 Geschillen
16.1            Op overeenkomsten tussen Daddy Proof® en de klant waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
16.2            Daddy Proof® is gerechtigd het geschil voor te leggen aan de bevoegde rechter te Utrecht.
 
17                 Wijziging van de algemene voorwaarden
17.1            Wijzigingen in deze voorwaarden zijn slechts van kracht nadat deze op daartoe geëigende wijze zijn gepubliceerd.
 
© 2017 Daddy Proof®
All rights reserved